2013 දී ආරම්භ කරන ලද Shenzhen Boyuan Intelligent Electronic Technology Co., Ltd. R&D පිළිබඳ විශේෂඥතාවක් ඇති අතර, ගෘහ භාවිතය සඳහා ශල්‍ය නොවන මධ්‍යම සහ ඉහළ ශ්‍රේණියේ රූපලාවන්‍ය උපකරණයක් නිෂ්පාදනය කරන අතර අපගේම සන්නාමය වන "Ketrina" ඇත.