2013 දී ආරම්භ කරන, ෂෙන්සෙන් Boyuan බුද්ධිමත් ඉලෙක්ට්රොනික තාක්ෂණ Co., Ltd. R & D විශේෂඥ සහ නිෂ්පාදනය නිවසේ පරිහරණය නොවන ශල්ය මැද සහ ඉහළ ශ්රේණියේ සුන්දරත්වය උපාංගය, සහ අපගේ වෙළඳ නාමය "Ketrina" ඇත.