2013-ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഷേന്ഴേൻ ബൊയുഅന് ഇന്റലിജന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി, ലിമിറ്റഡ് ആർ ആൻഡ് ഡി പ്രത്യേക നിർമ്മാണം വീട്ടിൽ ഉപയോഗം നോൺ-ശസ്ത്രക്രിയാ മധ്യത്തിൽ & ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് സൗന്ദര്യം ഉപകരണം, നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് "കെത്രിന" ഉണ്ട്.