បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 ទីក្រុង Shenzhen Boyuan ឆ្លាតវៃបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិ Co. , Ltd មានជំនាញក្នុងការ R & D និងឧបករណ៍សម្រស់ថ្នាក់កណ្តាលនិងការប្រើប្រាស់ផ្ទះផលិតខ្ពស់ដែលមិនចាំបាច់វះកាត់និងមានយីហោផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង "Ketrina" ។